Bestilling

Enhver booking via hjemmesiden er at betragte som en bestilling af lejemål iht. nedenstående vilkår, som skal bekræftes af udlejer. Uanset om lejren er vist som ledig på kalenderen kan lejren godt allerede være optaget. Derudover kan udlejer frit bestemme hvorvidt der ønskes at udleje til lejer. Bestillinger vil blive gennemgået og svar fremsendt indenfor ca. 5 arbejdsdage. BEMÆRK at bestillinger vedr. udlejning for næste år først vil blive behandlet omkring 1. maj året før, hvor nærmere besked vil blive udsendt.

Lejer må IKKE benytte lejren til andet formål end angivet under Lejer-kategori. Hvis kategorien “Andet” vælges skal det beskrives under kommentarer hvad lejren skal anvendes til. Såfremt lejren benyttes til andet formål end angivet kan lejer bortvises uden nedsættelse lejen.

BEMÆRK: Iht. lejebetingelser er der INGEN mulighed for at aflyse/flytte ved sygdom, epidemi eller lign. og det indbetalte vil være mistet. Vi anbefaler at der, inden 1. rate betales, tegnes en fest-forsikring, som udbydes af nogle forsikringsselskaber.

Lejer-kategori

Periode

Pris

Pris for den valgte periode:
Herudover kommer forbrug af el/vand, som opkræves på slutafregning:
Forbrug af el (slutafregning pr. kWh til dagspris) (se ca. forbrug andetsted på hjemmesiden):
Forbrug af vand (slutafregning pr. m3) (se ca. forbrug andetsted på hjemmesiden):

Tilvalg - rengøring

Vælg en lejer-kategori

Navn og adresse

LEJEBETINGELSER OG INFORMATION

Generel information

Ved modtagelsen af lejeaftalen læs da venligst grundigt hele aftalen og de generelle lejebetingelser og vilkår i dette dokument. Enhver ændring til aftalen som måtte være indgået mellem lejeren og ejeren skal bekræftes skriftligt for at være gældende. Ændringer til aftalen vil ikke betyde at lejekontrakten eller lejebetingelserne bliver ugyldige.

1. Ankomst til lejren

Den i lejekontrakten anførte ankomsttid er den tidligste tilladte ankomsttid og det anførte afrejsetidspunkt er det senest tidspunkt hvor lejren skal forlades efter færdiggjort rengøring (inkl. evt. bestilt rengøring).

2. Nøgleudlevering

Nøgler udleveres af lejrinspektøren ved ankomst til lejren, hvor der også foretages aflæsning af el og vand. Senest 5 dage før ankomst kontaktes lejrinspektør for aftale om ankomsttidspunkt.

3. Deltagerantal

Lejren kan bebos af maksimalt 140 personer i sommersæsonen (15. maj til 15. september) og 98 udenfor sommersæsonen. Evt. overbelægning må ikke foretages medmindre det er aftalt skriftligt og særskilt betaling herfor vil blive opkrævet.

Det er tilladt at anvende de opstillede sheltere (som aldrig udlejes separat - evt. vandrere skal bortvises) og/eller have telte og campingvogne på grunden, men alle personer indgår i den angivne maksimum.

4. Formål og lejer-kategori

Lejer må IKKE benytte lejren til anden formål og anden lejer-kategori end angivet under kommentarer i denne aftale. Såfremt lejren benyttes til anden formål end angivet kan lejer bortvises og lejer kan blive bortvist jf. pkt. 8.1.

5. Musik

Der må ALDRIG spilles musik eller opstilles højtalere udendørs, da naboer ellers vil klage og lejer kan blive bortvist jf. pkt. 8.1. Musik må kun spilles indendørs for lukkede vinduer.

6. Betaling

Lejebeløbet betales i 2 rater, som det fremgår af lejeaftalen og fremsendte faktura.

Når lejer har foretaget indbetaling, erklærer lejer at have gjort sig bekendt og indforstået med de fremsendte leje- og betalingsbetingelser.

Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan Udlejer uden varsel annullere lejekontrakten. Lejer har intet krav på opfyldelse af lejekontrakten og Udlejer har ikke nogen forpligtelse til at opfylde lejekontrakten.

Udover lejebeløbet skal der betales for el og vand iht. forbrug (satser som anført på hjemmesiden) samt for evt. skader på bygning og inventar efter lejemålets ophør, dog senest 10 dage efter modtagelse af slutopkrævningen.

Ved for sen indbetaling betales 2% i rente pr. påbegyndt måned plus rykkergebyr.

7. Afbestilling og ændring af lejemål

En indgået lejekontrakt kan ikke opsiges og/eller ændres af lejeren efter tidligste af 1. rates forfald eller 1. august året før (såfremt kontrakten er indgået på dette tidspunkt). Sidstnævnte har dog ret til mod betaling af et gebyr at foretage afbestilling som følger:

 • Indtil 120 dage før lejeperiodens start: 50% af lejebeløbet
 • Senere end 120 dage før lejeperiodens start: 100% af lejebeløbet uanset om lejren genudlejes (der vil dog ikke blive faktureret forbrug af el og vand)
Afbestillingen betragtes som foretaget den dag, Udlejer har fået skriftlig meddelelse herom. BEMÆRK: Der er INGEN mulighed for at aflyse/flytte ved sygdom, epidemi eller lign. og det indbetalte vil være mistet. Vi anbefaler at der, inden 1. rate betales, tegnes en fest-forsikring, som udbydes af nogle forsikringsselskaber.

8. Udlejer's annullering af aftalen

Udlejer kan ophæve aftalen i følgende tilfælde:

8.1 Hvis lejer eller en af dennes ledsagere vanrøgter ferielejren eller groft forsømmer sine forpligtelser, herunder larmer eller spiller musik udendørs, så kan Udlejer - efter påbud - med øjeblikkelig virkning ophæve lejekontrakten. Udlejer bevarer sin ret til yderligere erstatning udover leje og depositum, indtil samtlige omkostninger er opgjort og betalt. Eventuelle meromkostninger i forbindelse med hjemrejse, afholdes af lejer selv.

8.2 Hvis lejren ikke er klart til indflytning – på trods af – at Udlejer har forsøgt alle muligheder og af uforudsete grunde, ikke kan overholde den indgåede aftale med lejer. Udlejers ret til annullering består kun, såfremt Udlejer ikke er skyld i de til grund liggende omstændigheder, og når Udlejer kan bevise omstændigheden, som har ført til annulleringen, og når Udlejer, hvis dette er muligt, har tilbudt lejer en tilsvarende lejr. I så fald tilbagebetales det allerede indbetalte lejebeløb til lejer.

8.3 Såfremt lejer ikke overholder de angivne betalingsbetingelser og betalingsfrister, er Udlejer berettiget til at annullere lejekontrakten.

9. Reklamationer

Reklamationer skal straks meddeles lejrinspektøren ved ankomst eller snarest efter konstatering af forholdet. Kontroller at rengøring er tilfredsstillende samt ingen skader, fejl eller mangler. Efter afrejse modtages ingen reklamationer. Der tages forbehold for evt. trykfejl eller fejl på web-siten.

10. Skader

Eventuelle skader på lejren eller dets inventar, der opstår i lejeperioden, skal straks anmeldes til Udlejer. Hvis disse skader er opstået under lejers ophold, hæfter lejer selv for skaderne, som skal erstattes til udlejer, herunder men ikke begrænset til manglende eller ødelagt inventar, bygningsdele, services, ruder etc. Ikke anmeldte skader, der er opstået og forårsaget af lejer under lejers ferieophold, vil blive krævet betalt af lejer. I det omfang, det er muligt, vil uanmeldte skader blive gjort gældende inden 1 måned efter lejeperiodens afslutning. Huset med inventar er brandforsikret, der er dog ingen forsikring på ting- og personskader for lejer.

Nogle skader skal af lejeren betales til håndværkerne eller lejrinspektøren, mens andre skader noteres til betaling ifm. slutafregning. Opstår der skader under opholdet, som kræver øjeblikkelig indsats af håndværkere, skal lejrinspektøren straks underrettes. Træffes denne ikke, kan lejeren selv tilkalde håndværkere ifølge telefonlisten.

Det er forbudt at anvende enhver form for selvklæbende mærkater, navneskilte og tape/gaffatape overalt i bygningerne, ligesom det er forbudt at tegne, skrive, ridse mv. på inventar, vægge og opslagstavler. Malertape er tilladt, hvis det nedtages efter brug!

11. Rengøring og aflevering

Lejeren er forpligtet til at efterlade lejren ordentligt og inventaret skal være sat på plads efter de retningslinier, som er opsat i de enkelte rum på lejren. De udendørs arealer skal være ryddet for affald. Lejrbygningerne skal endvidere være rengjort og forladt på det anførte tidspunkt. Ved afrejse skal lejeren sørge for, at lejren overalt er opryddet og rengjort.

ALLE LEJERE SKAL FORETAGE FØLGENDE RENGØRING (uanset om rengøring er bestilt):
 1. Gulve fejes
 2. Gulve støvsuges også toiletter/bad
 3. På toiletter skal brugte Madam-poser fjernes
 4. I køkkenet skal følgende være rengjort:
  1. al service herunder tallerkener, bestik, skåle, fade, kander, køkkenknive, gryder, pander mv.
  2. alle stålborde og hylder, herunder de blå hylder under bordene
  3. alle vaske, herunder også hygiejnevaske og filter i vask ved opvaskemaskine
  4. komfur, kipsteger, kipgryder og røremaskine
  5. opvaskemaskine iht. instruks
  6. robot foodprocessor og pålægsmaskine
  7. kaffemaskine og alle kaffekander
  8. køleskabe og frysere
 5. Alle borde og stole afvaskes med sæbevand
 6. Alt andet inventar, skabe og vindueskarme skal være rengjort evt. med fugtig klud eller støvsuget
 7. Alle madrasser stilles lodret og alle papirkurve tømmes
Derudover skal følgende foretages hvis rengøring IKKE er bestilt hos lejrinspektøren:
 1. Gulve vaskes med brun sæbe  (spisesalen skal vaskes med ph-neutralt rengøringsmiddel)
 2. På toiletter/baderum skal gulve vaskes, fliser, vægflader, spejle, håndvaske, og toiletkummer rengøres og desinficeres
 3. I køkkenet skal fliser og vægflader bagved kipgryder, kipsteger og komfur samt ved køkkenvaske og skraldespande være rengjort for synligt snavs
 4. I køkkenet skal gulv og gulvgruber være skrubbet og vasket, herunder skal de 5 filtre i gulvgruberne være tømt

Al rengøring skal være tilendebragt senest på det tidspunkt, hvor lejemålet ophører. Alle døre og vinduer skal være aflåste/lukkede. Området skal være ryddet for papir, flasker og andet affald. Opgravede huller skal fyldes og græstørv lægges tilbage. Huler skal nedrives og evt. rafter stilles på plads. Lejeren skal selv fjerne alt affald og medbragte materialer. De opstillede affaldscontainer må kun benyttes til husholdningsaffald. BEMÆRK der er affaldssortering. Alt ikke-sorteret affald må kun kommes i container for restaffald. Forkert anbringelse af affald kan koste ekstra gebyr som vil blive opkrævet lejer. Husk at papkasser skal trykkes flade.

Når opholdet afsluttes, aflæses både el- og vandmåleren og skader opstået under opholdet noteres på afleveringsrapporten. Lejeren må IKKE forlade Klinteborg, før lejrinspektøren har godkendt rengøring og oprydning samt skrevet afleveringsrapport som underskrives af lejeren.

12. Ændring af lejekontrakten og prisforhøjelse

Ændringer eller afvigelser til lejekontrakten, der opstår efter indgåelse af denne, er kun tilladt, når disse ikke er foretaget af Udlejer mod bedre vidende og ikke har indflydelse på lejropholdet som helhed. Udlejer er forpligtet til straks at informere lejer om ændringer eller afvigelser til lejekontrakten. Hvis ændringerne er væsentligt til ulempe for lejer, tilbyder Udlejer en omkostningsfri ombooking eller gratis afbestilling. Der ydes herudover ikke yderligere Erstatning.

13. Udlejning

Enhver booking via hjemmesiden er at betragte som en bestilling af lejemål iht. disse vilkår, men skal bekræftes af udlejer. Uanset om lejren er vist som ledig på kalenderen kan lejren godt allerede være optaget. Derudover kan udlejer frit bestemme hvorvidt der ønskes at udleje til lejer. Bestillinger vil blive gennemgået og svar fremsendt indenfor ca. 5 arbejdsdage. BEMÆRK at bestillinger om udlejning for næste år først vil blive behandlet omkring 1. maj året før, hvor nærmere besked vil blive udsendt.

14. I øvrigt

Alle Udlejers oplysninger er baseret på besigtigelse af ferielejren og -områderne og er afgivet efter bedste overbevisning. Udlejer påtager sig intet ansvar i tilfælde af svigt eller brud på ferielejrens installationer, forstoppelse af afløb og kloak samt eventuelle forekomster af insekter og skadedyr.

Opvarmning af lejren: Vær venligst opmærksom på, at det ikke kan forventes, at ferielejren er opvarmet ved ankomst, medmindre dette er aftalt med lejrinspektøren.

Affald: De opstillede affaldscontainere er KUN til køkkenaffald, alm. husholdingsaffald og lejraffald. Lejeren er pligtig til at fjerne medbragte materialer mv. inden afrejsen.

Alt ikke-sorteret affald må kun kommes i container for restaffald. Forkert anbringelse af affald kan koste ekstra gebyr som vil blive opkrævet lejer. Husk at papkasser skal trykkes flade.

Insekter: Lejren ligger i den frie natur tæt på skoven. Derfor kan der forekomme insekter bl.a. hvepse, myrer, skovflåter og ørentviste. Især bør deltagere kontrollere for skovflåter.

Åben Ild: Forsigtighed med åben ild og tobaksrygning påbydes. Såfremt der er tørke i området kan åben ild på grunden forbydes.

Sengetøj, rengøringsmidler mv.: Der SKAL anvendes lagner på alle madrasser (senge og køjer). Alt sengetøj skal medbringes. Alle nødvendige materialer, herunder rengøringsmidler, affaldsposer, toiletpapir, køkkenruller, viskestykker, gulvklude og karklude mv. skal medbringes med undtagelse af opvaskemiddel til industriopvaskemaskine, kaffefiltre til kaffemaskine og madame-poser til toiletterne.

15. Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

I forbindelse med din booking, registrerer vi de angivne oplysninger, herunder navn, adresse, mail, telefonnummer samt dit angivne formål med bookingen og eventuelle særlige bemærkninger du angiver.

Disse almindelige personoplysninger kan alle behandles uden samtykke af hensyn til den indgåede lejeaftale, til senere opfølgning på betaling og slutafregning samt for at opfylde bogføringslovgivningen. Dine oplysninger bliver ikke brugt til markedsføring mv.

Vi deler eller overdrager aldrig dine oplysninger med/til tredjepart (udover systemleverandør), og alle oplysninger opbevares i Danmark hos vores systemleverandør, som vi har indgået databehandleraftale med.

Dine rettigheder:

 • Som lejer hos Den Selvejende Institution Klinteborg kan du til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig og hvad vi anvender dem til.
 • Hvis du ønsker at vi skal berigtige eller slette personoplysninger, som vi har registreret om dig kan vi også anmodes herom, og vi så slette når der ikke længere er brug for dem (alle udeståender betalt og opbevaringskrav iht. bogføringsloven opfyldt).
 • Hvis du er uenig i måden, som vi behandler dine personoplysninger på, kan du indsende en klage til Datatilsynet. Du kan finde nærmere information om din klageadgang på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Den Selvejende Institution Klinteborg (cvr: 74628516) er dataansvarlige og kan kontaktes vedrørende ovenstående på email udlejning@fdfklinteborg.dk